JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Koncepcia a dizajn tréningu

Ak vezmeme do úvahy rôznorodosť a heterogénnosť zdravotníckych štruktúr a profesijných skupín v členských štátoch EÚ, potom musí tréningový program pre celú Európu spĺňať predovšetkým jedno kritérium: flexibilitu v implementácii. Preto je koncept tréningu a tréningové materiály navrhnuté ako otvorený systém tréningových modulov. Umožňuje to vybrať jednotlivé zložky v závislosti od časového rozsahu tréningu, špecifické oblasti záujmu pre jednotlivé profesijné skupiny, ako aj vziať do úvahy už nadobudnuté poznatky cieľovej skupiny, alebo pridať do tréningu ďalšie materiály. Takýmto spôsobom je možné tento tréningový program aplikovať podľa špecifických cieľových skupín.

Audiovizuálny tréningový materiál zohľadňuje moderné návyky vo vnímaní. Základnou zložkou sú krátke filmové sekvencie, ktoré kombinujú informácie o danej téme, napríklad fyziologické procesy reakcie mozgu u traumatizovaných ľudí, s obsahom zameraným na skúsenosť, ako napríklad vizuálny vnem flashbacku. Využívajú sa tu dve metódy učenia: kognitívna metóda, ktorá využíva typológie a grafy na poskytnutie poznatkov o rôznych podobách poruchy a metóda zmyslového a emocionálneho vnímania prostredníctvom vizualizácie pohľadu traumatizovaných ľudí. Zvlášť veľkú pozornosť sme venovali tomu, aby bol tréningový program úzko spojený s praxou, napríklad prostredníctvom modelovej situácie poradenského rozhovoru. Všetky krátke filmy je možné prehrať jednotlivo ako ucelené kapitoly na DVD.

CD-ROM okrem toho obsahuje množstvo podporných materiálov. Tieto je možné kombinovať ako materiály pre účastníkov a účastníčky alebo ako ďalšie didaktické materiály pre trénerov a trénerky.

Využitie ďalších metód akými sú cvičenia alebo rolové hry a rozsah ich použitia závisí od jednotlivých partnerských organizácií siete, ktoré ponúkajú tréningy v príslušných členských štátoch EÚ.

V prípade záujmu o ponuku tréningov vo vašej krajine, alebo regióne kontaktujte webové stránky miestnych partnerských organizácií siete.

>>>>> Tréningové materiály na stiahnutie v slovenskom jazyku  

Diagramy k tréningovým materiálom na stiahnutie �������