JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Prečo vznikla takáto sieť?

Posttraumatická stresová porucha (PTSP) sa ako dôsledok sexualizovaného násilia v mnohých európskych krajinách ešte stále považuje za oblasť okrajového záujmu. Dokonca aj existujúce európske siete a výskumné skupiny, ktoré skúmajú psychické dôsledky traumy a PTSP sa zväčša zameriavajú na iné aspekty: zaujímajú sa najmä o obete vojnovej traumy, nehôd, prírodných katastrof a ozbrojených násilnosti. Skutočnosti, že násilie páchané na ženách je veľmi rozšíreným porušovaním ľudských práv, ku ktorému dochádza priamo v našej spoločnosti sa takmer vôbec nevenuje pozornosť. Ďalším dôsledkom tabuizovania tejto témy je neprimeraná situácia v oblasti starostlivosti pre ženy, ktoré ju potrebujú v Európe.

Organizácie, ktoré iniciovali vznik Európskej siete pre prácu s traumou (European Trauma Network) začali už v r. 2003 realizovať medzinárodné projekty na zlepšenie pomoci ponúkanej ženám traumatizovaným násilím. Tieto projekty podporila Európska komisia keďže boj s rodovo podmieneným násilím je úloha, ktorú majú plniť nielen jednotlivé členské štáty, ale aj Európska únia ako celok a preto sa v tejto oblasti skutočne podnikajú konkrétne kroky. Okrem iných iniciatív túto rolu plní aj Iniciatíva EÚ Daphne, ktorá poskytla finančné prostriedky aj na vznik Európskej siete pre oblasť traumy. Nápad založiť takúto sieť vzišiel zo skúseností získaných počas realizácie predošlých projektov v tejto oblasti.

Na to, aby sme si uvedomili, že násilie páchané na ženách nezasahuje iba malý počet žien, ale že je to spoločenská realita v celej Európe, ktorá spôsobuje ženám ujmu na zdraví, je potrebná zmena postojov a politík. Na presadenie takejto zmeny je nevyhnutná intenzívna výmena skúseností medzi všetkými profesiami, ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie, ako vo výskumných kruhoch a medzi politikmi a političkami tak na národnej, ako aj na európskej úrovni.

Viac o európskych projektoch v oblasti PTSP ako dôsledku sexualizovaného násilia páchaného na ženách >>